Paslaugų teikimo sąlygos

Pirkimo – Pardavimo taisyklės

 

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo - pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.keramikams.lt Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.keramikams.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas be registracijos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes iš Internetinės parduotuvės. 

1.3. Pardavėjas – UAB „Suvena“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 147579612, veikianti adresu Beržų g. 4, 36237 Panevėžys, internetinis adresas www.keramikams.lt.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo – pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo – pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

1.6.  Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Pirkėju.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Internetine parduotuve www.keramikams.lt.

1.8. Trečioji šalis – valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė ar kita Europos ekonominės erdvės valstybė.

1.9. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

 

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs, uždėjęs varnelę, jog susipažino su pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir patvirtinęs užsakymą. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.keramikams.lt susijusios sąlygos.

2.2. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, sumokėti muito mokesčius (kai taikoma Pirkėjo valstybėje) Pirkimo – pardavimo taisyklių numatytomis sąlygomis. 

2.3. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę, Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

2.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.3.2. fiziniai asmenys nuo 14 iki 18  metų amžiaus, jeigu turi tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis;

2.3.3. juridiniai asmenys.

2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo – pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.6. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie svetainės www.keramikams.lt arba pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.

2.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

2.8. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.9. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.keramikams.lt duomenų bazėje.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo – pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

 

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ar tam tikrus duomenis, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@keramikams.lt. Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį (nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške) ir prierašą „Klaidingas užsakymas“. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 45 433569. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos 12 skyriuje nurodyta tvarka.

4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sandorį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes, nebent buvo susitarta kitaip, kad pirkėjas apmoka jam pateiktą sąskaitą grynais pinigais, prekių pristatymo/atsiėmimo metu.

4.4. Atsisakydamas pirkimo sutarties Pirkėjas apie savo apsisprendimą privalo pranešti Pardavėjui elektroniniu paštu ar telefonu ir abipusiu sutarimu bet kuriuo iš paminėtų būdų suderinti prekės grąžinimo laiką ir vietą.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo – pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.6. Pirkėjas iš trečiosios šalies įsipareigoja sumokėti jo šalyje taikomus muito mokesčius.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo – pardavimo taisyklių 4 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo – pardavimo taisyklių 8.2.1. ir 8.2.2.  punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose svetainės www.keramikams.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo – pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakyme nurodytas prekes).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo – pardavimo taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

6.4. Pardavėjas tam tikroms prekių grupėms suteikia tam tikrą laiką galiojančių daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes iš Internetinės parduotuvės www.keramikams.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų: 

7.1.1. internetu be registracijos svetainėje www.keramikams.lt;

7.1.2. el. paštu (info@keramikams.lt);

7.1.3. telefonu (+370 45 433569; +370 612 60001).

7.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 7.1.1 – 7.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

7.3. Prekių užsakymą telefonu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

7.4. Pirkimo ir pardavimo sandoris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytas nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą bei kitą reikiamą informaciją, reikalingą sandorio sudarymui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

7.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės www.keramikams.lt duomenų bazėje.

 

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais ar kita valiuta su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjo šalyje taikomi muitų mokesčiai neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos eurais užsakymo formoje.

8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1 banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į parduotuvės „Keramikams.lt“ įmonės banko sąskaitą.;

8.2.2 naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

8.2.3 apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.3. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo – pardavimo taisyklių 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytus mokėjimo būdus, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo – pardavimo taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2. punktuose nurodytus mokėjimo už prekes būdus, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo – pardavimo taisyklių 8.2.3. punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos.

8.4. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo – pardavimo taisyklių 8.2.1, 8.2.2. punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

8.5. Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis, jeigu kitaip nenurodyta prekės aprašyme.

8.6. Pirkėjas apie užsakymo įvykdymo terminą informuojamas elektroniniu paštu.

 

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, paraiškoje privalo nurodyti:

9.1.1. prekių pristatymo vietą, kai prekė Pirkėjui pristatoma mūsų transportu, per kurjerių tarnybą ar išsiunčiama Lietuvos paštu;

9.1.2. UAB „Suvena” parduotuvėje „Keramikams.lt“ adresu Beržų g. 4, Panevėžys, 201 kabinetas nuo 8:00 iki 17:00 (I-V), kai Pirkėjas nurodo, kad prekę atsiims buveinėje pas pardavėją.

9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekes atsiimti Pirkimo – pardavimo taisyklių 9.1.2. punkte nurodytu būdu, kai prekės yra paruoštos, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu arba telefonu. 

9.3. Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Tuo atveju, kai nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

9.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prieš pristatydamas prekes Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).

9.5. Prekės Pirkėjui pristatomos per vežėjo ir Pirkėjo individualiai susitartą terminą. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vežėjas su Pirkėju susisiekia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu ar el. paštu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir vežėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, vežėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.6. Tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei prekių pristatymo terminus. 

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą. 

9.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

9.10. Visos prekių pristatymo kainos Lietuvoje ir kitose šalyse yra pateiktos internetinės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“.

9.11. Prekes pristatant į trečiąsias šalis, Pirkėjas turi sumokėti muito mokesčius, jeigu jie yra taikomi Pirkėjo šalyje, atlikti Pirkėjo šalyje taikomas muitų procedūras.

 

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.keramikams.lt.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

10.4. Prekių garantinės priežiūros paslaugomis rūpinasi Pardavėjas, arba Pirkėjas yra nukreipiamas į prekių garantinio aptarnavimo centrus.

10.5. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

11. PREKIŲ  GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS 

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.“ 

11.2. Pirkėjui grąžinant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 11.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

11.2.1. pageidautina, tačiau neprivaloma, kad grąžinama prekė būtų originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.2.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.2.3. grąžinama prekė turi būti švari;

11.2.4. grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs;

11.2.5. pateikiamas rašytinis prašymas nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus, nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai prekės trūkumams sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

11.2.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita – faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas).

11.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui ar pakeitimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

11.4. Pirkėjas, norėdamas grąžinamas prekes pakeisti kitomis prekėmis Pirkimo – pardavimo taisyklių 12.2 punkte Internetinės parduotuvės sistemoje turi nurodyti norimas prekes bei priežastis, dėl kurių šios prekės yra grąžinamos. Jeigu pakeistos prekės vertė yra didesnė nei grąžintos prekės vertė, Pirkėjas sumoka kainos skirtumą vienu iš Pirkimo – pardavimo taisyklių 8 skyriuje nurodytų būdų. Jeigu pakeistos prekės vertė yra mažesnė nei grąžintos prekės vertė, Pardavėjas grąžina Pirkėjui kainų skirtumą.

 

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO

12.1. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pirkėjui – juridiniam asmeniui Pardavėjas tokios teisės nesuteikia.

12.2. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. 

12.3. Pirkėjas, Pirkimo – pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytu atveju norėdamas grąžinti prekę, turi pateikti aiškų savo sprendimą elektroninio pašto adresu info@keramikams.lt. Elektroninio laiško „Subject“ eilutėje Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Grąžinamos prekės“. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją. 

12.4. Pirkėjui grąžinant prekes po Pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1. grąžinama prekė nebuvo naudojama;

12.4.2. grąžinama prekė nebuvo sugadinta;

12.4.3. grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;

12.4.4. nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;

12.4.5. grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

12.4.6. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę). Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

12.5. Pardavėjas, gavęs Pirkimo – pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytą Pirkėjo pareiškimą, privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

12.6. Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo – pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

12.7. Pareiga įrodyti, kad laikėsi teisės aktų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

12.8. Pirkėjui įgyvendinus 12.1. punkte nurodytą teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

12.9. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo  pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

12.10. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos (-ų) prekės (-ių). 

12.11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

12.12. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. 

12.13. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.

12.14. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@keramikams.lt arba paskambinęs telefono numeriais: +370 612 60001; +370 45 433569. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

12.15. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

12.16. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu. 

12.17. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą. 

12.18. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.

 

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo – pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

13.4. Pardavėjas nėra atsakingas už trečiosiose šalyse taikomas procedūras muitinėse, t. y. Pardavėjas neįtakoja muitinės darbo terminų, taip pat muito mokesčių ar kitų su muitais susijusių trečiųjų šalių rinkliavų. Pirkėjas turi įvertinti papildomas laiko sąnaudas, finansines išlaidas, kurios gali kilti dėl prekių siuntimo į trečiąją šalį.

13.5. Jeigu Pirkėjas nesumoka muito mokesčio ir dėl šios priežasties negali atsiimti, gauti prekių, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs pirkimo – pardavimo sutartį. 

13.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

13.7. Pirkimo – pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t. y., jos turėtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

 

14. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Įmonė UAB „Suvena” gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: apdoroti Jūsų prekių užsakymus; išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras); spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus jūsų sutikimą).

14.2. Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

14.2.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.keramikams.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Suvena“, įmonės kodas 147579612, PVM mokėtojo kodas LT475796113, adresas korespondencijai – Beržų g. 4, LT-36237, Panevėžys, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@keramikams.lt.

14.2.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.keramikams.lt.

14.2.3. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

14.2.4. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

14.2.5. UAB „Suvena” yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P5744, įregistravimo data – 2013-12-19.

14.3. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (pirkėjų užsakymų vykdymo  ir garantinio aptarnavimo) tikslu.

14.3.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti Pardavėjui prekių pristatymui ir išankstinės sąskaitos išrašymui būtinus asmeninius savo duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, kitus, pristatymui būtinus duomenis. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys yra derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

14.3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@keramikams.lt arba paskambindamas numeriu +370 45 433569. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

14.3.3. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos, Jūsų duomenis saugosime 3 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

14.3.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis. Pardavėjas tvarkomus Pirkėjo asmens duomenis saugos ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

14.4. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, jog naršant internetinėje svetainėje www.keramikams.lt, Pirkėjo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai.

14.4.1. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

14.4.1.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

14.4.1.2. Kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

14.5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

14.6. Svetainėje www.keramikams.lt naudojami slapukai (ang. cookies). Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės. Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

14.6.1. Slapukų paskirtis svetainėje www.keramikams.lt:

14.6.1.1. Būtinieji slapukai: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti jūsų pageidaujamos paslaugos, pavyzdžiui, pirkimo internetu.

14.6.1.2. Veikimą gerinantys slapukai: šie slapukai renka informaciją apie tai, kai naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

14.6.1.3. Funkciniai slapukai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

14.6.1.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

14.6.1.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.1. Slapukai svetainėje www.keramikams.lt skirti rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar Svetainės ir Paslaugų funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju, kai kurios www.keramikams.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti.

6.2 Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

15. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

15.1. Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką. Tad kiekvieno mūsų indėlis – labai svarbus: taupome išteklius, kovojame prieš klimato atšilimą, taupome energiją, mažiname sąvartynus.

15.2. Rūšiuoti nėra sudėtinga. Trys spalvoti konteineriai mums visuomet primena, jog į žaliąjį keliauja stiklo pakuotės ir atliekos, į mėlynąjį – popieriaus ir kartono pakuotės, o į geltonąjį konteinerį patenka daugiausia skirtingų atliekų: plastikinės, metalinės ir kombinuotos (daugiasluoksnės) pakuotės. 

15.3. Nors vyrauja mitas, kad rūšiavimui ir perdirbimui tinkamos tik išplautos pakuotės, tačiau tai nėra tiesa. Tobulėjant technologijoms, rūšiavimas mums tampa vis paprastesne veikla, tad plauti pakuočių ar nulupti etikečių nebereikia. Svarbiausia, jog iš pakuočių nebėgtų skysčiai, galintys konteineryje užteršti švarias pakuotes.

15.4. UAB "Suvena" rūpinasi atliekų rūšiavimu ir primena, jog elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis. Todėl kiekvienas iš mūsų turime pasirūpinti, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos patektų į specialiai tam skirtas vietas. 

15.5. Jei turite elektros ir elektroninės įrangos atliekas, Jūs galite:

- kreiptis į VšĮ "Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizaciją";

- nuvežti jas į šių atliekų surinkimo aikšteles;

- išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.

15.6. Paspaudę ant nuorodos http://www.eei.lt/gyventojams-ir-imonems/ rasite vietas, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Saugokime gamtą rūšiuodami atliekas!

 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

16.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo – pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo – pardavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

16.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

 

PAVYZDINĖ INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ FORMA

Teisė atsisakyti sutarties 

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) dienų nenurodydamas jokios priežasties. 

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 (keturiolikos) dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. 

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Suvena“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 147579612, veikianti adresu Beržų g. 4, 36237 Panevėžys, internetinis adresas www.keramikams.lt, info@keramikams.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje www.keramikams.lt. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. 

Sutarties atsisakymo pasekmės 

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos (-ų) prekės (-ių). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. 

Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas UAB „Suvena“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 147579612, veikianti adresu Beržų g. 4, 36237 Panevėžys. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. 

Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo sąskaita.

Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 (Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties) Atsiųsti: prekių grąžinimo formą Pdf  Word

 – UAB „Suvena“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 147579612, veikianti adresu Beržų g. 4, 36237 Panevėžys.

– Aš  pranešu, kad atsisakau pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos 201 m.          mėn.   d. Sutarties Nr.        dėl šių prekių,

– Gautų   [gavimo data],

– Užsakymo numeris,

– Pirkėjo vardas, pavardė,  

– Pirkėjo  adresas, 

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma), 

– Data.